Tố tụng hình sự là quá trình giải quyết vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

Tương trợ tư pháp về hình sự là một hành vi pháp lý song phương hoặc đa phương, vậy nó cũng sẽ điều chỉnh một số vấn đề cơ bản như chuyển giao giấy tờ, điều tra, chuyển giao vật chứng… được quy định trong Công ước hay Hiệp định mà các quốc gia thành viên ký kết.