Tội phá hoại cơ chính sách đoàn kết được quy định tại Điều 116 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Phá hoạt chính sách đoàn kết là những hành vi mà người phạm tội thực hiện gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với lvới chính quyền nhân dân... nhằm chống chính quyền nhân dân