Trong hoạt động trợ giúp pháp lý (gọi tắt là TGPL) bằng hình thức tham gia tố tụng, thì hoạt động TGPL tiền tố tụng đóng vai trò hết sức quan trọng.

Tư vấn tiền tố tụng có vai trò rất quan trọng trong hoạt động tố tụng nói chung và tố tụng hình sự nói riêng.