Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cho người chấp hành xong án phạt tù.

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng quy định tại Điều 428 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015