Khi áp dụng thủ tuc rút gọn sẽ rút ngắn được đáng kể thời hạn điều tra, truy tố và xét xử nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu về xử lý tội phạm, góp phần thiết thực vào cuộc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nói chung.

Trong quá trình áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự 2003, đã nảy sinh một số vướng mắc.

Bộ luật tố tụng hình sự quy định về phạm vi và điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn tại điều 318 (phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn) và điều 319 (điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn)