Các phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử thư tín, điện tín, bưu kiện,… có liên quan đến vụ án, có thể là chứng cứ của vụ án đều được các cơ quan có thẩm quyền thu giữ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.