Điều 421 quy định về tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược là việc người nào tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược hoặc chuẩn bị, tiến hành, tham gia chiến tranh xâm lược nhằm chống lại độc lập,.....

Tội phạm chiến tranh là tội phạm được quy định tại Chương XXVI về các tội phạm phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.