Việc giao nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra được quy định tại điều 238 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực pháp lý từ ngày 01/01/2018).

Kết luận định giá tài sản được quy định tạo Điều 101 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015

Kết luận giám định có thể được dùng làm căn cứ để giải quyết thông tin về tội phạm

Theo điều 87, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định thì kết luận giám định là một nguồn chứng cứ, đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình điều tra vụ án hình sự.

Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự đã được qui định tại Chương XXXV Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 và tại Điều 5, Chương II, Thông tư số 63/2010/TT- BCA(V24).

Kết luận định giá tài sản là nguồn chứng cứ theo quy định tại Điều 87 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Kết luận định giá tài sản chứa đựng thông tin quan trọng giúp giải quyết đúng đắn vụ án hình sự.

Kết luận giám định tư pháp là nhận xét, đánh giá bằng văn bản của người giám định tư pháp về đối tượng giám định theo nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định. Bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác có một số quyền đối với kết luận giám định.

Xem xét việc rút quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn tại phiên tòa quy định tại Điều 325 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015