Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được luật hình sự bảo về và bị tội phạm xâm hại.