Luật thi hành án hình sự năm 2010, ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01/07/2011 quy định về nghĩa vụ của người được hưởng án treo ở điều 64, điều 65.

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là quy định mới trong Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tội phạm vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người là hành vi không chấp hành các quy định của nhà nước trong việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động và an toàn ở nơi đông người.

Luật thi hành án hình sự năm 2010, ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01/07/2011 có các quy định cụ thể về trách nhiệm của gia đình, của ủy ban nhân dân có người được hưởng án treo.

Việc khám xét người là hoạt động nhằm mục đích điều tra vụ án, nhằm thu thập chứng cứ liên quan đến vụ án hoặc các tài liệu, đồ vật bất hợp pháp khác như tài liệu phản động, tranh ảnh đôi trụy được quy định cụ thể tại điều 194, Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.