Để bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền cần lập hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ. Hồ sơ này được quy định tại Điều 100 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015