Hiện nay, có trường hợp các quốc gia đã ký hiệp định song phương hoặc đa phương thì được xử lý theo các hiệp định đó, tuy nhiên cũng có nhiều quốc gia Việt Nam chưa ký các hiệp định về tương trợ tư pháp, hiệp định về dẫn độ, hiệp định về chuyển giao người bị kết án …

Chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự là một trong những nội dung cơ bản mà tương trợ pháp lý về hình sự điều chỉnh, được các quốc gia thành viên tuân thủ khi có đủ điều kiện chuyển giao

Trên cơ sở điều ước hoặc hợp tác theo nguyên tắc có đi, có lại, thông qua Văn phòng Interpol, Việt Nam đã tích cực phối hợp, trao đổi thông tin tội phạm có tính quốc tế với tổ chức Interpol, Aseanapol và cảnh sát các quốc gia thành viên và đạt được một số kết quả.

Ngày nay các quốc gia đang đẩy mạnh việc tương trợ tư pháp trong công cuộc phòng chống tội phạm, vì vậy chúng ta cần tìm hiểu rõ trình tự, thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự.

Tương trợ tư pháp về hình sự là một hành vi pháp lý song phương hoặc đa phương, vậy nó cũng sẽ điều chỉnh một số vấn đề cơ bản như chuyển giao giấy tờ, điều tra, chuyển giao vật chứng… được quy định trong Công ước hay Hiệp định mà các quốc gia thành viên ký kết.

Hoạt động tương trợ tư pháp được chú trọng bằng việc ký kết các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong các lĩnh vực pháp luật. Việt Nam cũng đã ký kết và tham gia khá nhiều điều ước quốc tế song phương và đa phương trong vấn đề tương trợ tư pháp.