Khi đã hết thời hạn tạm giam thì người bị tạm giam phải được trả tự do. Trường hợp xét thấy cần thiết thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.

Thời hạn là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong tố tụng hình sự, bởi thời hạn chính là giới hạn, thời gian dành cho các chủ thể của tố tụng hình sự thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.