Công ước 1973 về ngăn ngừa và trừng trị các tội phạm chống lại những người được hưởng bảo hộ quốc tế.

Công ước về trừng trị việc khủng bố bằng bom được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 15/12/1997.

Công ước Lahay 1070 và công ước Môntrêan 1971 cùng chung áp dụng để xác định thẩm quyền tài phán.

Thẩm quyền tài phán đối với các loại tội phạm hàng không được quy định rất cụ thể trong công ước Tôkyô 1963.

Năm 1979, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước về đấu tranh chống bắt cóc con tin.

Tóm lại, một số điểm chưa tương thích của BLHS so với Công ước là những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu để nhanh chóng được hoàn thiện, tiếp thu có chọn lọc trong quá trình nội luật hóa quy định của Công ước này tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế các quốc gia trong Liên hợp quốc đã đấu tranh chống tội phạm ma túy và cùng cộng đồng các quốc gia trên toàn cầu đã thống nhất quốc tế về chống tội phạm ma túy.