Tội bắt cóc con tin là hành vi bắt giữ, vận chuyển trái phép một người trái với ý muốn của họ nhằm mục đích đe dọa, cưỡng ép nhà nước, tổ chức hay công dân nhằm đáp ứng một yêu cầu được đặt ra.

Năm 1979, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước về đấu tranh chống bắt cóc con tin.

Vấn đề bắt cóc con tin trở thành hiện tượng phổ biến trong đời sống quốc tế và tạo ra ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng cho quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia,đôi khi dẫn đến khủng hoảng quốc tế không thể xem thường.