Tội tham ô tài sản và tội lạm dụng chức vụ quyền hạn là 02 tội danh phổ biến thuộc nhóm các tội phạm tham nhũng được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Tham ô tài sản là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý.

Tội tham ô tài sản được quy định tại điều 353 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Phòng chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ được đặt ra ngay từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời bên cạnh nhiệm vụ chống giặc ngoại xâm, giặc dốt và giặc đói.