Tử hình là hình phạt tác động đến quyền được sống của con người. Vì vậy Luật thi hành án hình sự năm 2010 quy định rất chi tiết, cụ thể về trình tự và thủ tục thi hành án tử hình.

Thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình có được xin nhận tử thi, hài cốt của người bị thi hành ân tử hình hay không? Việc giải quyết cho nhận được pháp luật quy định như thế nào?

Luật thi hành án hình sự năm 2010, ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01/07/2011 quy định cụ thể về việc thi hành án tử ở điều 59.