Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

Chế định đồng phạm quy định trong Bộ luật hình sự có hai loại là: đồng phạm giản đơn và đồng phạm phức tạp (phạm tội có tổ chức).

Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

Người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức đều là những người đồng phạm. Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm. Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm. Người xúi giục là người kích động...

Khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, Toà án phải xét đến tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm. Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào,....

Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức đều là những người đồng phạm….

Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cùng cố ý thực hiện một tội phạm.

Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 (sau đây gọi tắt là "Bộ luật Hình sự") về cơ bản giữ nguyên các quy định về đồng phạm so với quy định tại Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009. Tuy nhiên, có một số điểm liên quan đến đồng phạm được sửa đổi, bổ sung.

Tội phạm có thể chỉ do một người thực hiện nhưng cũng có thể do nhiều người cùng gây ra. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Đồng phạm bao gồm có 04 loại người: người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

Tất cả những người đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự chung về toàn bộ tội phạm đã xảy ra , hành vi của mỗi người đồng phạm đều là nguyên nhân gây ra hậu quả tác hại chung.