Biên bản điều tra là văn bản tố tụng ghi nhận lại các thông tin về hoạt động điều tra nhất định.

Biên bản hỏi cung bị can là nguồn chứng cứ giúp chứng minh vụ án khách quan, toàn diện và đầy đủ.

Biên bản phiên tòa là Văn bản pháp lý do Thư ký phiên tòa lập. Nội dung biên bản phiên tòa phản ánh mọi diễn biến từ khi bắt đầu phiên tòa đến khi kết thúc phiên tòa.

Khi tiến hành hoạt động tố tụng các cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải lập biên bản theo mẫu thống nhất. Đây là căn cứ pháp lý ghi lại diễn biến cụ thể cũng như kết quả của các hoạt động tố tụng hình sự.

Biên bản về hoạt động kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử được quy định tại Điều 102 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015

Để bảo đảm tính hợp pháp và công khai của việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bắt, Bộ luật tố tụng hình sự quy định khi bắt người phải lập biên bản.

Biên bản nghị án là văn bản ghi nhận kết quả biểu quyết của Hội đồng xét xử về kết quả xét xử vụ án, quyết định của hội đồng xét xử về tội danh, hình phạt và các vấn đề khác (nếu cần thiết).