Những quyết định, yêu cầu của Chánh án, Phó Chánh án Tòa án phải được các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và công dân chấp hành nghiêm chỉnh.

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với thẩm phán, thẩm tra viên, phó chánh án và chánh án tòa án (sau đây gọi là khiếu nại) được quy định điều 477 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018).