Việc truy nã bị can được quy định tại điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực pháp lý từ ngày 01/01/2018).

Bắt người đang bị truy nã được quy định tại Điều 113 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.