Biên bản điều tra là văn bản tố tụng ghi nhận lại các thông tin về hoạt động điều tra nhất định.

Biên bản hỏi cung bị can là nguồn chứng cứ giúp chứng minh vụ án khách quan, toàn diện và đầy đủ.

Ra bản án là một hoạt động tố tụng hình sự được quy định cụ thể tại Điều 299 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là các tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) năm 2015 bổ sung mới và quy định cụ thể về dữ liệu điện tử

Bị can được quy định tại Điều 64 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Nguyên đơn dân sự được quy định tại Điều 63 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Chi phí tố tụng không chỉ được quy định tại Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, mà còn được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Nhưng ở trong hai Bộ luật đều được hiểu là: chi phí trong tố tụng gồm án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng khác.

Các trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được quy định tại Điều 49 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018).

Chứng cứ và chứng minh là một trong những vấn đề quan trọng nhất của tố tụng hình sự...

Vụ án được chuyển trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong phạm vi quân khu.

Là hoạt động điều tra trong tố tụng hình sự đồng thời là biện pháp nghiệp vụ của Cơ quan điều tra.

Tội phạm thực hiện trên thực tế, nhiều trường hợp làm phát sinh không chỉ quan hệ pháp luật hình sự mà còn làm phát sinh quan hệ dân sự, tố tụng dân sự.

Đề nghị, yêu cầu của người tham gia tố tụng hình sự phải liên quan đến vụ án và gắn với những quyền, nghĩa vụ của họ.

Hỏi cung bị can có ý nghĩa lớn trong việc điều tra, xác định sự thật khách quan của vụ án.

Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Quyết định khởi tố bị can là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra tiếp theo hoặc áp dụng các biện pháp ngăn chặn.

Khi có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can. (Khoản 1 Điều 179 Bộ luật tố tụng hình sự 2015)

Người làm chứng được quy định tại Điều 66 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Nguyên tắc đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự là kim chỉ nam cho mọi hoạt động trong tố tụng hình sự.

Quyền bào chữa của người bị buộc tội được quy định nhằm bảo đảm cho họ trình bày quan điểm của mình đối với việc bị buộc tội.