Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 đã có nhiều quy định mới phù hợp hơn so với Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003.

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đã có những quy định mới so với bộ luật tố tụng hình sự 2003 về điều tra, truy tố theo thủ tục rút gọn.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu quyết định áp dụng thủ tục rút gọn theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục rút gọn theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

Khi áp dụng thủ tuc rút gọn sẽ rút ngắn được đáng kể thời hạn điều tra, truy tố và xét xử nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu về xử lý tội phạm, góp phần thiết thực vào cuộc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nói chung.

Trong quá trình áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự 2003, đã nảy sinh một số vướng mắc.

Bộ luật tố tụng hình sự quy định về phạm vi và điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn tại điều 318 (phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn) và điều 319 (điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn)

Thủ tục rút gọn là một trong những thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự.

Bộ luật tố tụng hình sự 2003 đã thi hành được một thời gian dài. Trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc, hạn chế cần phải được khắc phục về thời hạn hoạt động tố tụng. Những vướng mắc này khiến các cơ quan ngại áp dụng thủ tục rút gọn.

Bộ luật tố tụng hình sự 2003 quy định việc xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với vụ án đã xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn được tiến hành theo thủ tục chung.

Việc xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn do một thẩm phản tiến hành.