Việc chứng minh, làm rõ các vấn đề để giải quyết vụ án hình sự rất quan trọng

Các biện pháp điều tra đặc biệt lần đầu tiên được thừa nhận trong Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015 với 01 Chương (Chương XVI) và 08 điều (từ điều 223 đền điều 228).

Tương tự như quy định về giám định, Bộ luật Tố tụng hình sự cũng quy định về việc định giá lại tài sản. Theo đó, việc định giá lại tài sản được tiến hành khi có căn cứ nghi ngờ kêt luận định giá lần đầu.

Trong những năm qua nhu cầu thuê luật sư để bào chữa cho các bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự tăng cao. Đáp ứng nhu cầu đó, Công ty luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ luật sư bào chữa cho các bị can, bị cáo trong vụ án hình sự...

Công ty Luật Everest tiếp nhận yêu cầu và cử luật sư tham gia tố tụng vụ án hình sự nhằm bào chữa cho bị can, bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, người liên quan trong vụ án hình sự. Nội dung dịch vụ luật sư cung cấp như sau:

Tội phạm thực hiện trên thực tế, nhiều trường hợp làm phát sinh không chỉ quan hệ pháp luật hình sự mà còn làm phát sinh quan hệ dân sự, tố tụng dân sự.

Thực nghiệm điều tra là biện pháp điều tra do Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định, cụ thể ở điều 204.

Theo điều 87, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định thì kết luận giám định là một nguồn chứng cứ, đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình điều tra vụ án hình sự.

Trường hợp cần giữ bí mật điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải yêu cầu người tham gia tố tụng không được tiết lộ bí mật điều tra. Yêu cầu này được ghi vào biên bản.

Người làm chứng và biên bản lấy lời khai người làn chứng góp phần xác định sự thật khách quan của vụ án.

Luật sư Công ty Luật Everest tham gia tố tụng nhằm bào chữa cho bị can, bị cáo trong vụ án hình sự và các trường hợp khác liên quan đến tố tụng hình sự. Nội dung dịch vụ luật sư tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo thực hiện như sau:

Nguyên tắc này xác định rõ trách nhiệm khởi tố và xử lí vụ án hình sự là cơ quan điều tra, viện kiểm sát và toà án.

Việc chứng minh thể hiện ở việc làm sáng tỏ một cách đầy đủ và toàn diện tất cả các tình tiết liện quan đến hành vi phạm tội, có ý nghĩa đối với việc định tội danh đúng hành vi và suy cho cùng có ý nghĩa đối với việc giải quyết đúng đắn vụ án hình sự.

Định giá tài sản là biện pháp điều tra mới được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Giám định bổ sung là trường hợp giám định tiếp theo việc giám định lần đầu khi có những căn cứ luật định.

Khác với giám định, việc định giá chỉ có thể tiến hành bởi Hội đồng định giá, được quy định cụ thể tại điều 217, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định cụ thể về thời hạn giám định trong vụ án hình sự ở điều 208.

Quy định về tiếng nói và chữ viết trong tố tụng tụng hình sự được quy định tại điều 29 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và về việc giải quyết vấn đề dân sự được quy định tại điều 30 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Điều tra viên có quyền triệu tập người làm chứng đến lấy lời khai và phải gửi giấy triệu tập.

Đây là biện pháp điều tra để khai thác những thông tin cần thiết làm rõ sự thật vụ án hình sự.