Hiện nay, có nhiều trường hợp các điều tra viên vi phạm về thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra. Trong trường hợp có sự vi phạm thủ tục tố tụng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan cần khiếu nại quyết định, hành vi của cơ quan điều tra.

Sự có mặt của Điều tra viên và những người khác được quy định tại điều 296 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Luật số: 101/2015/QH13.

Đối chất là một hoạt động điều tra được áp dụng trong trường hợp có mâu thuẫn trong lời khai giữa hai hay nhiều người để xác định sự thật vụ án.