Khi tiến hành tố tụng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân

Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân là một trong những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự.

Phòng ngừa tội phạm là hoạt động chung của toàn xã hội, cần có sự hợp tác, đồng lòng thực hiện thông qua các chủ thể khác nhau: học là các nhân hoặc tổ chức theo trách nhiệm của mình có các hoạt động cụ thể nhằm không cho tội phạm xảy ra.

Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là một tội trong nhóm các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính.