Người phạm tội chỉ được miễn trách nhiệm hình sự khi trong quá trình tiến hành tố tụng hoặc do chuyển biến của tình hình, người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội, hoặc đã tự thú, hạn chế thấp nhất hậu quả của tội phạm, có quyết định đai xá của cơ quan nhà nước.

Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Trong trường hợp trước khi hành vi phạm tội bị phát giác....

Miễn trách nhiệm hình sự có nghĩa là miễn những hậu quả pháp lý về các tội phạm đối với người thực hiện tội phạm khi có những điều kiện theo quy định của pháp luật.

Miễn trách nhiệm hình sự là một chế định nhân đạo của luật hình sự Việt Nam.

Người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa.

Hành vi của người để bắt giữ người thực hiện hành vi phạm tội mà không còn cách nào khác là buộc phải sử dụng vũ lực cần thiết gây thiệt hại cho người bị bắt giữ thì không phải là tội phạm.

Miễn TNHS là việc không buộc người phạm tội phải chịu TNHS mà lẽ ra họ phải gánh chịu hậu quả pháp lý hình sự do việc thực hiện tội phạm.

Hành vi ăn cắp của hai đối tượng trên là nguy hiểm cho xã hội. Khi xét xử, tòa chỉ có thể coi đây là trường hợp có nhược điểm về thể chất để giảm nhẹ một phần hình phạt.

Người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm.