Nguyên tắc này thể hiện ở việc áp dụng hình phạt đối với người phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, cải tạo giúp họ trở thành người có ích cho xã hội.

Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước được quy định tại Điều 179 Bộ luật Hình Sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 (sau đây gọi tắt là "Bộ luật Hình sự")

Cả hai tội đều xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản, có khách thể là quyền sở hữu tài sản; đều gây thiệt hại tài sản có giá trị như 50.000 triệu đồng trở lên.

Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng được xếp vào nhóm các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được quy định tại chuong XVI Bộ luật Hình sự.

Tội in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước được quy định tại Điều 164a Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là một tội trong nhóm các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính.

Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được quy định tại Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 (Bộ luật Hình sự).

Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Tuyên truyền chống phá nhà nước là hành vi tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt về chính quyền gây hoang mang trong nhân dân...

Hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm này là hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tài sản.

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, cơ quan nhà nước phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm.