Người nào giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình

Nghiên cứu tình hình tội phạm có ý nghĩa quan trọng trong tội phạm học. Bằng những phương pháp nghiên cứu khác nhau, cho ta thấy “bức tranh toàn cảnh” về tội phạm đã xảy ra.