Người bị kết án phạt tiền đã tích cực chấp hành được một phần hình phạt nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài ốm đau gây ra mà không thể tiếp tục chấp hành được phần hình phạt còn lại thì được miễn chấp hành phần tiền phạt còn lại.