Bắt buộc chữa bệnh là một biện pháp bắt buộc người phạm tội phải chữa bệnh trong một cơ sở chuyên khoa y tế do các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định tùy theo giai đoạn tố tụng.

Hành vi này xâm phạm đến hoạt động tư pháp tức là làm cho các hoạt động tố tụng và thi hành án trở nên không bình thường, không đúng đắn