Chiếm đoạt di vật của tử sỹ là hành vi lợi dụng hoàn cảnh chiến sự để chiếm đoạt di vật cùa người hi sinh. Hành vi chiếm đoạt được thể hiện dưới nhiều hình thức như: cướp, cưỡng đoạt, cướp giật, trộm cắp, công nhiên chiếm đoạt, chiếm giữ trái phép...

Bỏ thương binh, tử sĩ ở trận địa là hành vi của người có trách nhiệm trong chiến đấu không đưa thương binh, từ sĩ về nơi an toàn hoặc không chôn cất tử sĩ theo quy định.