Tha tù trước thời hạn có điều kiện là hình thức thể hiện sự khoan hồng của nhà nước trong đấu tranh, phòng chống tội phạm xử lý, giáo dục người phạm tội; ghi nhận và là điều kiện bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền cơ bản của công dân theo Hiến pháp.

Tại phiên toà hình sự sơ thẩm, sau khi kết thúc phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, nếu không ai có ý kiến và yêu cầu gì thêm thì chủ toạ phiên toà tuyên bố kết thúc phần thủ tục phiên toà chuyển sang phần xét hỏi.

Một cuộc tranh luận tại một phiên tòa được bắt đầu bằng lời luận tội của Kiểm sát viên tiếp theo mới đến lời bào chữa của bị cáo hoặc người bào chữa của bị cáo.

Tử hình là hình phạt tác động đến quyền được sống của con người. Vì vậy Luật thi hành án hình sự năm 2010 quy định rất chi tiết, cụ thể về trình tự và thủ tục thi hành án tử hình.

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp là một trong những biện pháp ngăn chặn được quy định Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Đây là một trong những sửa đổi mới của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Mỗi một vụ án hình sự lại có tính chất và mức độ nguy hiểm khác nhau chính vì vậy việc giải quyết một vụ án hình sự là rất khó khăn và phức tạp.

Tòa án quân sự quốc tế được thành lập với nhiệm vụ quan trọng đó chính là xét xử tội ác chiến tranh. Tòa án có trình tự xét xử theo từng bước đã được quy định cụ thể trong quy chế, với kết quả cuối cùng của trình tự này đó chính là phán quyết của Tòa án.

Trình tự thủ tục liên quan đến trách nhiệm hình sự với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ đã được quy định trong các điều 499 Bộ Luật tố tụng hình sự

Sau khi kết thúc phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, nếu không ai có ý kiến và yêu cầu gì thêm thì chủ toạ phiên toà tuyên bố kết thúc phần thủ tục phiên toà chuyển sang phần xét hỏi.

Trình tự xét hỏi trong một phiên tranh tụng tại phiên tòa được quy định tại điều 307 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018)

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng được quy định tại Điều 430 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định tại Điều 429 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng quy định tại Điều 428 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Theo quy định của luật hình sự quốc tế, yêu cầu về dần độ phải được lập thành văn bản theo thể thức quy định. Trình tự, thủ tục gửi yêu cầu về dẫn độ được thực hiện theo kênh ngoại giao hoặc tư pháp của các quốc gia có liên quan.

Ngày nay các quốc gia đang đẩy mạnh việc tương trợ tư pháp trong công cuộc phòng chống tội phạm, vì vậy chúng ta cần tìm hiểu rõ trình tự, thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự.

Mỗi một biện pháp thu thập chứng cứ có những điểm đặc thù riêng nên trình tự, thủ tục không giống nhau.

Xóa án tích và trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khiển trách được quy định tại Điều 425, Điều 427 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015