Hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm bao gồm toàn bộ các hoạt động cần thiết của các thành viên cộng đồng quốc tế nhằm ngăn ngừa, trừng trị, loại bỏ tội phạm ra khỏi đời sống quốc gia.

Liên Hợp Quốc là tổ chức quốc tế được các quốc gia coi là trung tâm phối hợp hoạt động của các quốc gia và tổ chức quốc tế trong đấu tranh phòng chống chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự.

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, cơ quan nhà nước phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm.