Điều 231 Bộ luật tố tụng hình sự 2003 quy định những người có quyền kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.

Chủ thể của tội phạm là con người cụ thể có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo quy định của pháp luật hoặc pháp nhân thương mại thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội một cách cố ý hoặc vô ý.

Chủ thể của tội phạm theo quy định của luật hình sự hiện hành chỉ có thể là con người cụ thể, tức là pháp nhân, tổ chức không phải là chủ thể cúa tội phạm.

Từ nguyên tắc tranh tụng với sự phân định rõ ba chức năng cơ bản trong TTHS là buộc tội, bào chữa và xét xử với những chủ thể tương ứng, BLTTHS cũng cần sửa đổi các quy định cụ thể về địa vị pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể.