Đây là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và có tính nguy hại lớn cho xã hội. Hành vi phạm tội được thể hiện thông qua việc tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê nhằm chống lại một nước bạn của Việt Nam hoặc một phong trào giải phóng dân tộc.

Hành vi không chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về thao tác, sử dụng vũ khí, khí tài, phương tiện quân sự, gây hậu quả nghiêm trọng.