Kiểm soát tội phạm là bộ phận của kiểm soát xã hội, nó phản ứng các biện pháp tiêu cực đối với hành vi lệch chuẩn là tội phạm. Đồng thời kiểm soát tội phạm cũng được xem như là một bộ phận đặc biệt của phòng ngừa tội phạm.

Hệ thống biện pháp ngăn ngừa tội phạm đóng vai trò rất quan trọng giúp cho hoạt động phòng ngừa tội phạm trở nên hiệu quả. Ở phần này, chúng ta sẽ tiếp tục với 2 tiêu chí còn lại: theo nội dung tác động và theo phạm vi tác động của biện pháp phòng ngừa tội phạm.

Hoạt động phòng ngừa tội phạm được nghiên cứu nhằm mục đích kìm chế sự gia tăng, hạn chế mức độ và tính chất nghiêm trọng của tội phạm. Sự nghiêm trọng của tội phạm được phân ra nhiều mức độ khác nhau, cần có hệ thống các biện pháp khác nhau phù hợp.

Phòng ngừa tội phạm là hoạt động chung của toàn xã hội, cần có sự hợp tác, đồng lòng thực hiện thông qua các chủ thể khác nhau: học là các nhân hoặc tổ chức theo trách nhiệm của mình có các hoạt động cụ thể nhằm không cho tội phạm xảy ra.