Việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng và thủ tục được quy định tại Điều 137, Điều 138 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Các thủ tục gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng quy định tại Điều 139, Điều 140, Điều 141. Trách nhiệm cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng quy định tại Điều 142 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.