Thủ tục các phương thức, gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng

Các thủ tục gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng quy định tại Điều 139, Điều 140, Điều 141. Trách nhiệm cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng quy định tại Điều 142 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Việc gửi văn bản tố tụng qua dịch vụ bưu chính phải bằng thư bảo đảm và có xác nhận cùa người nhận văn bản tô tụng. Niêm yểt công khai văn bản tố tụng được thực hiện khi không rõ địa chỉ hoặc không rõ người được cấp, giao đang ở đâu. Thông báo văn bản tồ tụng trên phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện khi việc niêm yết công khai không có kết quả hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Các thủ tục gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng phải có sự xác nhận rõ ràng và đúng theo quyđịnh của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Căn cứ pháp lý về thủ tục gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng:

"Điều 139. Thủ tục gửi văn bản tố tụng qua dịch vụ bưu chính

Việc gửi văn bản tố tụng qua dịch vụ bưu chính phải bằng thư bảo đảm và có xác nhận của người nhận văn bản tố tụng. Văn bản có xác nhận phải được chuyển lại cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ xác nhận đã nhận được văn bản tố tụng."

"Điều 140. Thủ tục niêm yết công khai văn bản tố tụng

1. Việc niêm yết công khai văn bản tố tụng được thực hiện khi không rõ địa chỉ hoặc không rõ người được cấp, giao đang ở đâu.

2. Việc niêm yết công khai văn bản tố tụng được thực hiện tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cuối cùng người được cấp, giao văn bản tố tụng cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi cuối cùng người đó làm việc, học tập.

Văn bản tố tụng phải được niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày kể từ ngày niêm yết. Việc niêm yết công khai được lập biên bản ghi rõ ngày, tháng, năm niêm yết.

Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày kết thúc việc niêm yết."

"Điều 141. Thủ tục thông báo văn bản tố tụng trên phương tiện thông tin đại chúng

1. Việc thông báo văn bản tố tụng trên phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện khi việc niêm yết công khai không có kết quả hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng được đăng trên báo hàng ngày của trung ương trong 03 số liên tiếp và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của trung ương ba lần trong 03 ngày liên tiếp.

Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày kết thúc việc thông báo."

"Điều 142. Trách nhiệm cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng

1. Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng cho người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Bộ luật này.

2. Người được giao trách nhiệm cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng nhưng không thực hiện, thực hiện không đầy đủ theo quy định của Bộ luật này thì tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật."

Bình luận về thủ tục các phương thức gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng:

(I) Thủ tục gửi văn bản tố tụng qua dịch vụ bưu chính:

-Gừi qua dịch vụ bưu chính là một trong những phương thức chuyển giao văn bản tổ tụng được quy định tại điều 137 Bộ luật Tố tụng hình sự.

-Điều luật được bình luận quy định việc gửi văn bàn tố tụng qua dịch vụ bưu chính phải bằng thư bào đàm và có xác nhận của người nhận văn bàn tố tụng. Văn bàn có xác nhận phải được chuyển lại cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ xác nhận đã nhận được văn bản tổ tụng. Quy định này nhằm thiết lập cơ chế ràng buộc trách nhiệm cùa đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính trong việc đảm bào chuyển văn bản tố tụng đến người nhận

(II) Thủ tục niêm yết công khai văn bản tố tụng:

- Bộ luật Tố tụng hình sự quy định việc chuyển giao văn bản tố tụng đến người nhận là bắt buộc, nhăm công khai quá trình thực hiện tô tụng, cũng như bảo đàm sự chủ động bào vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia tố tụng. Tuy nhiên trong trường việc chuyển giao văn bàn tố tụng không thê thực hiện được do rõ tung tích, không rõ địa chi hoặc không rõ người được câp, giao đang ở đâu, khoản 1 điều luật được bình luận quy định niêm yết công khai được sử dụng là biện pháp thay thế.

- Việc niêm yết công khai văn bản tố tụng được thực hiện tại trụ sở ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cuối cùng người được cấp, giao văn bản tố tụng cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi cuối cùng người đó làm việc, học tập.

Văn bàn tố tụng phải được niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày kể từ ngày niêm yết. Việc niêm yết công khai được lập biên bản ghi rõ ngày, tháng, năm niêm yết.

Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày kết thúc việc niêm yết.

(III) Thủ tục thông báo văn bản tố tụng trên phương tiện thông tin đi chúng:

- Trong trường việc chuyển giao văn bàn tố tụng bằng phương thức niêm yết công khai không có kết quà, khoản 1 điều luật được bình luận quy định thông báo văn bản tố tụng ưên phương tiện thông tin đại chúng được sừ dụng là biện pháp thay thế.

Các phương tiện thông tin đại chúng như báo in, đài phát thanh, truyền hình, báo trực tuyến được sử dụng cố thê giúp truyên đạt thông tin một cách đại chúng, rộng rãi, tức là cố khả năng đưa thông tin, nội dung văn bàn tố tụng đến người nhận một cách dễ dàng.

- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng được đăng trên báo hàng ngày của trung ương trong 03 số liên tiếp và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của trung ương ba lần trong 03 ngày liên tiếp.

Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày kết thúc việc thông báo.

(IV) Thủ tục gửi văn bản tố tụng qua dịch vụ bưu chính viễn thông:

- Để giải quyết tốt các vụ án hình sự,việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn bàn tố tụng trong quá trình tố tụng phải được thực hiện đúng và kịp thời. Khoản 1 điều luật được bình luận quy định trách nhiệm cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng cho người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc về các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tổ tụng.

- Bộ luật Tố tụng hình sự quy định trách nhiệm của người được giao trách nhiệm cấp, giao, chuyên, gữi, niêm yêt, thông báo văn bản tô tụng trong trường hợp vi phạm pháp luật.Theo khoản 2 điêu luật được bình luận, người được giao trách nhiệm cấp, giao, chuyên, gừi, niêm yêt, thông báo văn bản tổ tụng nhưng không thực hiện, thực hiện không đầy đủ theo quy định của Bộ luật hình sự thì tùy tính chât, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected].