Cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng và thủ tục

Việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng và thủ tục được quy định tại Điều 137, Điều 138 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Phương thức cấp, giao, chuyển trực tiếp các văn bản tố tụng, người thực hiện việc cấp, giao, chuyển văn bản tố tụng phải trực tiếp chuyển giao cho người được nhận. Người nhận phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận. Thủ tục cấp, giao, chuyển tực tiếp văn bản tố tụngnhằm đảm bảo sự chính xác, tiến độ, hiệu quà và chất lượng giải quyết vụ án hình sự.
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Các phương thức thực hiện việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng:

Điều 137. Việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng:

1- Việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng được thực hiện thông qua các phương thức:

a) Cấp, giao, chuyển trực tiếp;

b) Gửi qua dịch vụ bưu chính;

c) Niêm yết công khai;

d) Thông báo qua phương tiện thông tin đại chúng.

2- Việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng phải thực hiện theo quy định của Bộ luật này.

Các trường hợp v thủ tục cấp, giao, chuyển trực tiếp văn bản tố tụng:

Điều 138. Thủ tục cấp, giao, chuyển trực tiếp văn bản tố tụng

1- Người thực hiện việc cấp, giao, chuyển văn bản tố tụng phải trực tiếp chuyển giao cho người được nhận. Người nhận phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận.

2- Trường hợp người được nhận văn bản tố tụng vắng mặt thì văn bản tố tụng có thể được giao cho người thân thích của họ có đủ năng lực hành vi dân sự ký nhận và yêu cầu người này cam kết giao lại ngay cho người được nhận. Ngày ký nhận của người thân thích là ngày được cấp, giao văn bản tố tụng.

Trường hợp không thể giao cho người được nhận văn bản tố tụng quy định tại khoản này thì có thể chuyển giao văn bản đó cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập để giao lại cho người được nhận. Cơ quan, tổ chức phải thông báo ngay kết quả việc cấp, giao, gửi văn bản tố tụng cho các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã yêu cầu. Ngày ký nhận của cơ quan, tổ chức là ngày được cấp, giao văn bản tố tụng.

3- Trường hợp người được nhận văn bản tố tụng vắng mặt hoặc không rõ địa chỉ thì người thực hiện việc cấp, giao phải lập biên bản về việc không thực hiện được việc cấp, giao, có xác nhận của đại diện cơ quan, tổ chức nơi người đó cư trú, làm việc, học tập.

Trường hợp người được nhận văn bản tố tụng từ chối nhận văn bản tố tụng thì người thực hiện việc cấp, giao phải lập biên bản về việc từ chối và có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập.

4- Trường hợp người được cấp, giao văn bản tố tụng là cơ quan, tổ chức thì văn bản tố tụng được giao trực tiếp cho người đại diện của cơ quan, tổ chức đó và phải được người này ký nhận. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận.

Bình luận về việc cấp, giao, chuyển, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng quy định tại Bộ luật Tố tụng năm 2015:

(I) Đối với phương thức cấp, giao, chuyển trực tiếp các văn bản tố tụng:

Người thực hiện việc cấp, giao, chuyển văn bản tố tụng phải trực tiếp chuyển giao cho người được nhận. Người nhận phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận. Trường hợp người được cấp, giao văn bản tố tụng là cơ quan, tổ chức thì văn bản tố tụng được giao trực tiếp cho người đại diện của cơ quan, tổ chức đó và phải được người này ký nhận. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận.

(II)Đối với phương thức gửi văn bản tố tụng qua dịch vụ bưu chính:

Việc gửi văn bản tố tụng qua dịch vụ bưu chính phải bằng thư bảo đảm và có xác nhận của người nhận văn bản tố tụng. Văn bản có xác nhận phải được chuyển lại cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ xác nhận đã nhận được văn bản tố tụng.

(III)Đối với phương thức niêm yết công khai văn bản tố tụng:

Việc niêm yết công khai văn bản tố tụng được thực hiện khi không rõ địa chỉ hoặc không rõ người được cấp, giao đang ở đâu.

Việc niêm yết công khai văn bản tố tụng được thực hiện tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cuối cùng người được cấp, giao văn bản tố tụng cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi cuối cùng người đó làm việc, học tập.

Văn bản tố tụng phải được niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày kể từ ngày niêm yết. Việc niêm yết công khai được lập biên bản ghi rõ ngày, tháng, năm niêm yết. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày kết thúc việc niêm yết.

(IV)Đối với phương thức thông báo văn bản tố tụng trên phương tiện thông tin đại chúng:

Việc thông báo văn bản tố tụng trên phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện khi việc niêm yết công khai không có kết quả hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng được đăng trên báo hàng ngày của trung ương trong 03 số liên tiếp và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của trung ương ba lần trong 03 ngày liên tiếp. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày kết thúc việc thông báo.

Bình luận về thủ tục cấp, giao, chuyển tực tiếp văn bản tố tụng:

Th nhất, nhằm đảm bảo sự chính xác, tiến độ, hiệu quà và chất lượng giải quyết vụ án hình sự, khoản 1 điều luật được bình luận xác định nghĩa vụ của người thực hiện việc cấp, giao, chuyên văn bàn tố tụng phải trực tiếp chuyên giao cho người được nhận. Người nhận phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận. Thời điểm để tính thời hạn tổ tụng là ngày họ ký nhận vào biên bản hoặc sô giao nhận.

Th hai, trường hợp người được nhận vãn bản tố tụng vắng mặt thì văn bản tổ tụng có thể được giao cho người thân thích của họ có đủ năng lực hành vi dân sự ký nhận và yêu câu người này cam kết giao lại ngay cho người được nhận. Ngày ký nhận của người thân thích là ngày được câp, giao văn bản tố tụng.

Song không phải giao văn bàn tố tụng cho bất kỳ người thân thích nào của đương sự cũng sẽ được coi là hợp pháp mà cần phải giao cho người thân thích có đủ năng lực hành vi dân sự. Người thân thích này nhất thiết phải là người thành niên hay không, phải cùng nơi cự trú với người được nhận văn bản tô tụng hay không, hoặc già nêu người thân thích mặc dù cam kêt sẽ chuyên văn bàn tố tụng cho người được nhận nhưng sau đó, họ không có điều kiện hoặc không thể chuyển và không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết thì có thể xem đây là giao văn bản hợp lệ hay chữa... cần có hướng dẫn thống nhất để tránh việc người giao văn bàn phải đi lại nhiều lần.

Trường hợp chuyển giao văn bản cho người thân thích của người được nhận văn bản tố tụng cũng không thể thực hiện được thì có thể chuyển giao văn bàn đó cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập để giao lại cho người được nhận.

Cơ quạn, tổ chức phải thông báo ngay kết quà việc cấp, giao, gửi văn bản tố tụng cho các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã yêu cau. Ngày ký nhận của cơ quan, tổ chức là ngày được cấp, giao văn bản tố tụng.

Th ba, trường hợp người được nhận văn bản tố tụng vắng mặt hoặc không rõ địa chi thì người thực hiện việc cấp, giao phải lập biên bản về việc không thực hiện được việc cấp, giao, có xác nhận của đại diện cơ quan, tổ chức nơi người đó cư trú, làm việc, học tập.

Trường hợp người được nhận văn bản tố tụng từ chối nhận văn bản tố tụng thì người thực hiện việc cấp, giao phải lập biên bản về việc từ chối và có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập.

Sự phổi hợp hỗ trợ của UBND cấp xã phường cùng với cơ quan Công an sở tại sẽ là những yêu tô tích cực khi thực hiện việc chuyên giao văn bản tô tụng, góp phân vào việc giải quyêt vụ án hình sự được tốt hơn.

Th, trường hợp người được cấp, giao văn bản tố tụng là cơ quan, tổ chức thì văn bàn tố tụng được giao trực tiếp cho người đại diện của cơ quan, tổ chức đó và phải được người này ký nhận. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận.


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected].