Mẫu quyết định trưng cầu giám định

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu quyết định trưng cầu giám định theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

Mẫu 26
Theo QĐ số 07
ngày 02 tháng 01 năm 2008

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………………. …… Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: ………./ ………… -----------------------------
……. .ngày……tháng ….…năm

QUYẾT ĐỊNH TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………………………….........
- Căn cứ các Điều 36, 155, 156 và 157 của Bộ luật tố tụng hình sự;
- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số….… ngày…..tháng….năm…….
của………………………………………….……………......…………………………...................
về tội ………………………………………………………….....………………………..............
quy định tại Điều:…………………………………………… của Bộ luật hình sự
- Xét thấy………………………………………………………….....…………….……................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................

QUYẾT ĐỊNH

1- Trưng cầu Cơ quan giám định (hoặc Giám định viên):………………………...........................
……………………………………………………………………………………….......................
giám định về những vấn đề sau đây:……………………………………………...
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
2- Việc giám định được thực hiện theo quy định tại các Điều 155, 156, 157 và 158 của Bộ luật tố tụng hình sự. Kết quả giám định gửi về Viện kiểm sát…………….………………………………………………..………………….……. trong thời gian từ ngày…..tháng…..năm……đến ngày…..tháng…..năm……..
3- Người giám định có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự.
Kèm theo Quyết định này là các tài liệu liên quan đến việc giám định.

VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:
-

Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].