Tái thẩm là một thủ tục đặc biệt của tố tụng hình sự, căn cứ nào để dẫn đến việc tái thẩm diễn ra sẽ được quy định tại điều 398 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng và thủ tục được quy định tại Điều 137, Điều 138 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Hoàn thiện thủ tục tố tụng hình sự nói chung, thủ tục xét xử sơ thẩm nói riêng là một phần rất quan trọng và cấp thiết trong công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay ở nước ta.

Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 đã có nhiều quy định mới phù hợp hơn so với Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003.

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đã có những quy định mới so với bộ luật tố tụng hình sự 2003 về điều tra, truy tố theo thủ tục rút gọn.

Thủ tục tiếp nhận thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm được quy định tại bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Thẩm quyền truy tố phải gắn liền với thẩm quyền thực hành quyền công tố tại phiên toà sơ thẩm, vừa là để nâng cao chất lượng truy tố, vừa là để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà theo yêu cầu cải cách tư pháp.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu quyết định áp dụng thủ tục rút gọn theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục rút gọn theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

Đối tượng bị bắt trong trường hợp khẩn cấp sẽ được áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ.

Xét xử sơ thẩm là việc xét xử lần thứ nhất (cấp thứ nhất) do Toà án được giao thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật.

Người chỉ huy tàu bay, tàu biển, khi tàu bay, tàu biển đã rời khỏi sân bay, bến cảng" có quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp.

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 đã có nhiều các quy định cụ thể, khách quan, chính xác, nhân đạo, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế hơn so với Bộ luật Tố tụng hình sự 2003.

Tái thẩm là thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự, những người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm được quy định tại điều 400 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Khi áp dụng thủ tuc rút gọn sẽ rút ngắn được đáng kể thời hạn điều tra, truy tố và xét xử nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu về xử lý tội phạm, góp phần thiết thực vào cuộc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nói chung.

Trong quá trình áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự 2003, đã nảy sinh một số vướng mắc.

Người dưới 18 tuổi là người chưa thành niên, chưa phát triển một cách đầy đủ về thể chất và tinh thần. Khả năng kiểm soát hành vi chưa hoàn thiện. Cần phải có những điều luật riêng biệt để áp dụng cho đối tượng này.

Phạm vi áp dụng, khởi tố vụ án, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự được quy định tại Điều 431, 432 Bộ luật Tố tụng hình sự

Bộ luật tố tụng hình sự quy định về phạm vi và điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn tại điều 318 (phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn) và điều 319 (điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn)

Tạm giữ người theo thủ tục tố tụng hình sự là biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự, do người có thẩm quyền áp dụng đối với người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp...