Trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố qy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, và còn theo Điều này được hướng dẫn bởi Điều 5 và Điều 6 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC.

Điều luật quy định trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạmkiến nghị khởi tố của các cơ quan cố thẩm quyền nối trên. Việc giải quyết phải đảm bảo tính nhanh chống, khách quan và công khai. Kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiên nghị khởi tổ phải được thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Quy định trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố như sau:

"Điều 145. Trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1- Mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận không được từ chối tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

2- Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gồm:

a) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

b) Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

3- Thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:

a) Cơ quan điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo thẩm quyền điều tra của mình;

b) Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền điều tra của mình;

c) Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong trường hợp phát hiện Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng không được khắc phục.

4- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố."

Bình luận về trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:

(I)Trách nhiệm của cơ quan giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:

Th nhất, đồng thời với việc quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tô chức và công dân trong việc phát hiện, báo tin về hành vi và vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, Bộ luật Tố tụng hình sự cũng quy định nguyên tắc tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm và trách nhiệm tiêp nhận tin báo, tộ giác về tội phạm của cơ quan, tổ chức.

Theo đó, mọi tổ giác, tin báo vê tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ và giải quyết kịp thời. Cơ quan, tô chức nhận được tô giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có trách nhiệm phải tiếp nhận các tin báo, tô giác, kiên nghị này. Luật quy định rõ ràng việc cấm các cơ quan, tổ chức từ chối tiếp nhận tin báo, tố giác và kiến nghị khởi to.

Th hai, các cơ quan có trách nhiệm trong việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cũng được quy định rõ ràng trong điều luật đang bình luận, có sự phân loại giữa trách nhiệm của cơ quan nhà nước là cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện kiêm sát) và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước khác trong việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Cơ quan điều tra, Viện kiểm săt là các cơ quan tiến hành tố tụng, có chức năng chính trong việc tiếp nhận và ệiải quyết nguồn tin về tội phạm. Do đó, hai cơ quan nàỵ có trách nhiệm tiếp nhận tất cả nguồn tin về tội phạm, bao gồm tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Trong khi đó, cơ quan, tổ chức khác có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

(II) Thẩm quyền của cơ quan giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:

Thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khơi tố thuộc về Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Các cơ quan, tổ chức khác không có thẩm quyền này. Cơ quan điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo thẩm quyền điều tra của mình. Thâm quyền điều trả được quy định tại điều 163 Bộ luật Tố tụng hình sự (Xem bình luận điều 163 Bộ luật Tố tụng hình sự).

Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra bao gồm Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sất biển, Kiểm ngư và các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân. Theo quy định tại Điều 9 Luật Tổ chức cơ quan điều ưa hình sự năm 2015,

- Các cơ quan của Bộ đội biên phòng được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gm có:

Cục trinh sát biên phòng; Cục phòng, chống ma túy và tội phạm; Đoàn đặc nhiệm phòng, chổng ma y và tội phạm; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khâu cảng; Đn biên phòng.

- Các cơ quan của Hải quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồm có:

Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục Kiểm tra sau thông quan; Cục Hài quan tỉnh, liên tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương; Chi cục Hải quan cửa khẩu. Các cơ quan của Kiểm lâm được giao nhiệm vụ tiến hành một sổ hoạt động điều ưa gồm cố Cục Kiểm lâm; Chi cục Kiểm lâm vùng; Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh; Hạt Kiểm lâm.

- Các cơ quan của lực lượng Cảnh sát biển được giao nhiệm vụ tiên hành một số hoạt động điều tra gồm có Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Độ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển; Cục Nghiệp vụ và Pháp luật; Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy; Hải đoàn; Hải đội; Đội nghiệp vụ.

- Các cơ quan của Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một sổ hoạt động điều tra gồm có: Cục Kiểm ngư, Chi cục Kiểm ngư vùng.

- Các cơ quan của Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một sổ hoạt động điều tra gồm cố Cục Quản lý xuất nhập cảnh; các cục nghiệp vụ an ninh ở Bộ Công an; Phòng Quản lý xuất nhập cành; các phòng nghiệp vụ an ninh thuộc Công an tinh, thành pho trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Công an cấp tinh) và Đội An ninh ở Công an huyện, quận, thị xã, thành phổ thuộc tinh, thành phổ thuộc thành phổ trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Công an cấp huyện); Cục Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát phòng, chong tội phạm vê môi trường; Cục Cảnh sát phòng, chong tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cửu hộ; Phòng Cảnh sát phòng, chổng tội phạm về môi trường; Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương; Trại giam.

- Các cơ quan khác trong Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồm có Trại giam, đơn vị độc lập cẩp trung đoàn và tương đương.

- Các cơ quan này cố trách nhiệm giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền điều tra theo luật định (Xem bình luận điều 164 Bộ luật Tố tụng hình sự). Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra khi thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vục quản lý của mình mà tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm thì tiến hành các hoạt động kiêm tra, xác minh theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật tổ chúc cơ quan điều tra hình sự.

Khi phát hiện vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong hoạt động kiêm tra, xác minh tổ giác, tin báo vê tội phạm, kiến nghị khởi tố hoặc phát hiện cố dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiêm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng các cơ quan này không khắc phục, Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tổ.

Điều luật quy định trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của các cơ quan cố thẩm quyền nối trên. Việc giải quyết phải đảm bảo tính nhanh chống, khách quan và công khai. Kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiên nghị khởi tổ phải được thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected]