Các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định là những trường hợp nếu không cố kết quả giám định thì sẽ không thể giải quyết đúng đắn vụ án hình sự.

Kết luận giám định có thể được dùng làm căn cứ để giải quyết thông tin về tội phạm

Theo điều 87, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định thì kết luận giám định là một nguồn chứng cứ, đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình điều tra vụ án hình sự.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu quyết định trưng cầu giám định theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu quyết định trưng cầu giám định bổ sung theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu quyết định trưng cầu giám định lại theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu yêu cầu trưng cầu giám định theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu yêu cầu trưng cầu giám định pháp y theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

Người giám định được quy định tại Điều 68 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Giám định bổ sung là trường hợp giám định tiếp theo việc giám định lần đầu khi có những căn cứ luật định.

Sự có mặt của người giám định, người định giá tài sản là không hoàn toàn bắt buộc trong một phiên tòa xét xử vụ sn hình sự, tuy nhiên trong trường hợp luật đinh họ phải có mặt như một nghĩa vụ, quy định cụ thể trong điều 294 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Điều 209, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã quy định về việc tiến hành giám định như địa điểm tiến hành giám định, thời gian tiến hành giám định, những người tham dự việc giám định và hình thức giám định.

Bản chất của giám định là việc sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kĩ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh việc quy định về các trường hợp bắt buộc trưng cầu giám định tại điều 206, thì Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 cũng quy định về quyền đề nghị trưng cầu giám định của người tham gia tố tụng hình sự.

Kết luận giám định tư pháp là nhận xét, đánh giá bằng văn bản của người giám định tư pháp về đối tượng giám định theo nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định. Bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác có một số quyền đối với kết luận giám định.

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định cụ thể về thời hạn giám định trong vụ án hình sự ở điều 208.