Bị can được quy định tại Điều 64 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Nguyên đơn dân sự được quy định tại Điều 63 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định xử lý hình sự đối với hành vi cho vay lãi nặng nhưng quy định này được đánh giá là còn mơ hồ, thiếu hướng dẫn nên thực tế có rất ít trường hợp cho vay lãi nặng bị xử lý hình sự.

Tội phạm thực hiện trên thực tế, nhiều trường hợp làm phát sinh không chỉ quan hệ pháp luật hình sự mà còn làm phát sinh quan hệ dân sự, tố tụng dân sự.

Việc lấy lời khai người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự được quy định và có ý nghĩa tương tự như người làm chứng quy định tại Điều 92, Điều 93 trong Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015

Quy định về tiếng nói và chữ viết trong tố tụng tụng hình sự được quy định tại điều 29 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và về việc giải quyết vấn đề dân sự được quy định tại điều 30 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.