Giám đốc thẩm là xét lại bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc xử lý vụ án.

Thẩm quyền của hội đồng xét xử và việc xử lý các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trong giám đốc thẩm được quy định tại điều 388, điều 389, điều 390 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Thủ tục tiếp nhận thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm được quy định tại bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Giám đốc thẩm vụ án hình sự là một thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự, việc xử lý bản án, quyết định đã có hiệu lực được quy định tại các điều 391, 392, 393 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13, Điều 383 và Điều 384 quy định về những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm và chuẩn bị phiên tòa Giám đốc thẩm

Gửi quyết định kháng nghị giám đốc thẩm được quy định tại Điều 380 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13

Các quyết định giám đốc thẩm và hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm được quy định tại Điều 394 và Điều 395 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm được quy định tại điều 378 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13

Tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định bị kháng nghị giám đốc thẩm. Điều 377 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Giám đốc thẩm và tái thẩm đều là thủ tục xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật mà không phải là một cấp xét xử

Giám đốc thẩm là một thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự.Thẩm quyền giám đốc thẩm được quy định tại điều 382 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị ở giai đoạn giám đốc thẩm được quy định tại Điều 381 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đươc quy định tại điều 379 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13

Khi phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, những người có thẩm quyền kháng nghị để Tòa án xem xét lại Bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Điều 385, điều 386, điều 387 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về các yếu tố để có phiên tòa Giám đốc thẩm.