Các biện pháp ngăn chặn, căn cứ, thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn chỉ được áp dụng đối với người bị xem xét yêu cầu dẫn độ hoặc bị dẫn độ được quy định trong Bộ Luật tố tụng hình sự 2015.

Tại phiên họp xem xét lại kiến nghị, đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan cần chuẩn bị nội dung phát biểu.

Không chỉ việc xem xét vật chứng, ảnh,... mà tòa án còn có thể kiểm tra những chứng cứ, tài liệu, ... có liên quan đến vụ án để làm sáng tỏ hơn cách vấn đề có liên quan đến vụ án.

Bổ sung, xem xét chứng cứ, tài liệu, đồ vật trong giai đoạn phúc thẩm có ý nghĩa rất quan trọng. Các chứng cứ, tài liệu, đồ vật này có thể dẫn đến những thay đổi cơ bản trong bản án theo hướng chính xác, có căn cứ và đảm bảo công lý, sự đúng đắn của bản án phúc thẩm.

Nếu thời hạn tạm giam đối với bị can bị tạm giam đã hết thì việc có tiếp tục áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can đó hay không thuộc thẩm quyền xem xét của Viện kiểm sát.

Thủ tục tiếp nhận thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm được quy định tại bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Sau phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị thủ tục xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán được thực hiện bởi các cơ quan tổ chức liên quan.

Điều 404 và điều 405 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã quy định rõ về vấn đề điều kiện hình thành và thành phần tham dự.

Thông báo kết quả phiên họp, thẩm định hồ sơ vụ án; xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu đồ vật liên quan là những công tác cần có để dẫn dắt một phiên họp đi đến hoàn thiện. Bên cạnh đó, việc mở phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị này cũng có thời hạn nhất định.

Nhiệm vụ mở phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị là của ai? Các vấn đề được trình bày trong phiên họp? Hoạt động biểu quyết được thực hiện như thế nào ?

Trình tự thủ tục liên quan đến trách nhiệm hình sự với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ đã được quy định trong các điều 499 Bộ Luật tố tụng hình sự

Việc xem xét các dấu vết trên thân thể trong quá trình giải quyết vụ án hình sự được Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định cụ thể tại điều 203.

Xem xét việc rút quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn tại phiên tòa quy định tại Điều 325 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015