Mẫu đơn đề nghị gia hạn điều tra

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu đơn đề nghị gia hạn điều tra theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. …… Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: ………./ ………… -----------------------------
V/v đề nghị gia hạn điều tra ……. .ngày……tháng ….…năm

Kính gửi: Viện kiểm sát………….....................
……………………………………………...

- Căn cứ Điều 119 của Bộ luật tố tụng hình sự.
Xét thấy ……………………………………………………………………..…………..................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................

ĐỀ NGHỊ

Viện kiểm sát…………………………………………………………………………….................
gia hạn thời hạn Điều tra vụ án hình sự khởi tố tại quyết định số………….….........
ngày……..tháng………..năm………….của………………………….………………....................
về tội …………………………………………………………………………………..…...............
……………………………………………………………………………………….......................
quy định tại Điều:………………….………………………. của Bộ luật hình sự,
trong thời hạn……………….., kể từ ngày…………..tháng………..năm…..…….
đến ngày…………tháng………..năm …………..…

VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:
-


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].