Mẫu quyết định thực nghiệm điều tra

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu quyết định thực nghiệm điều tra theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

Mẫu 25
Theo QĐ số 07
ngày 02 tháng 01 năm 2008

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………………. …… Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: ………./ ………… -----------------------------
……. .ngày……tháng ….…năm

QUYẾT ĐỊNH THỰC NGHIỆM ĐIỀU TRA

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 153 của Bộ luật tố tụng hình sự;
- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số………ngày…...….tháng….năm……...........................
của……………………………………...……………………………………….……......................................
về tội …………………………………………………………..………………………...................................
quy định tại Điều:…………………………………….………của Bộ luật hình sự
- Xét thấy:……………………………………………………………………………......................................
………………………………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………………………........................................

QUYẾT ĐỊNH
1- Tiến hành thực nghiệm điều tra để………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………..........................................
………………………………………………………………………………………...........................................
………………………………………………………………………………………..........................................
………………………………………………………………………………………..........................................
………………………………………………………………………………………..........................................
……………………………………………………………………………………….......................
2- Việc tiến hành thực nghiệm điều tra được thực hiện theo quy định tại Điều 153, 154 của Bộ luật tố tụng hình sự.

VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:
-


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].