Theo quy định tại Điều 238 Bộ luật tố tụng hình sự, thì trước khi bắt đầu hoặc tại phiên toà phúc thẩm Viện kiểm sát có quyền bổ sung, thay đổi kháng nghị nhưng không được làm xấu hơn tình trạng của bị cáo; rút một phần hoặc toàn bộ kháng nghị.

Tái thẩm là một thủ tục đặc biệt của tố tụng hình sự, căn cứ nào để dẫn đến việc tái thẩm diễn ra sẽ được quy định tại điều 398 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Các căn cứ kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm là: bản án hoặc quyết định của Toà án cấp sơ thẩm có sai lầm nghiêm trọng và sai lầm đó thuộc thẩm quyền quyết định của Toà án cấp phúc thẩm.

Kháng nghị của Viện kiểm sát được quy định tại Điều 336 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Kháng nghị phúc thẩm là quyền của Viện kiểm sát. Theo quy định điều 232 Bộ luật tố tụng hình sự 2003, Viện kiểm sát cùng cấp và Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị những bản án hoặc quyết định sơ thẩm.

Khi nhận được kháng cáo, kháng nghị từ các chủ thể mà luật quy định có quyền kháng cáo, kháng nghị, Tòa án cấp phúc thẩm có thẩm quyền xem xét có chấp nhận kháng cáo, kháng nghị này hay không.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu quyết định kháng nghị quyết định khởi tố vụ án hình sự của hội đồng xét xử theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

Tái thẩm là thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự, những người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm được quy định tại điều 400 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Gửi quyết định kháng nghị giám đốc thẩm được quy định tại Điều 380 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13

Kháng nghị phúc thẩm là quyền năng pháp lý của Viện kiểm sát để kháng nghị những bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Toà án cùng cấp và cấp dưới khi phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng để yêu cầu Toà án cấp trên trực tiếp xét xử lại.

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm được quy định tại điều 378 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13

Tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định bị kháng nghị giám đốc thẩm. Điều 377 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị ở giai đoạn giám đốc thẩm được quy định tại Điều 381 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13

Thời hạn kháng nghị được quy định tại Điều 337 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đươc quy định tại điều 379 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13

Kháng nghị theo thủ tục tái thẩm có thể theo hướng có lợi hoặc hướng không có lợi cho người bị kết án. Vì vậy, cần phải chia thời hạn kháng nghị theo thủ tục thành hai loại phù hợp.